Meer natuur door verbreding A12

De A12 loopt dwars door het Natura 2000-gebied van de Veluwe. Bij de verbreding van de snelweg bracht bouwer Heijmans de principes van bouwen met de natuur in de praktijk.

Honderden zandhagedissen en tientallen hazelwormen, levendbarende hagedissen en gladde slangen hebben sinds het voorjaar van 2015 een nieuw en levensvatbaar leefgebied in de bermen van de verbrede A12 door de Veluwe. Barrières voor boommarters, vleermuizen en dassen zijn aangepakt met faunapassages. Ook voor boommarters kwamen er voorzieningen: twee nieuwe verkeersportalen die de snelweg overkappen zijn voorzien van loopgoten.

De A12 is de oudste snelweg van Nederland en een belangrijke oost-westverbinding. Een traject van 11 km op de Veluwe moest van 2×2 naar 2×3 rijstroken verbreed worden. De weg belemmert veel dieren in hun bewegingsvrijheid, en de bermen zijn leefgebieden voor allerlei reptielen. Door de verbreding ging 9 ha reptielengebied verloren. De natuurinclusieve aanpak van Heijmans leverde echter 40 ha nieuw leefgebied op. De bermen vormen nu een verbinding tussen voorheen geïsoleerd liggende heideterreinen.

Overlevingskansen

Natuurwaarden speelden een belangrijke rol bij de aanbesteding. Rijkswaterstaat daagde gegadigden uit aantasting van natuur tot een minimum te beperken. Samen met belanghebbenden in de omgeving stelde het een wensenlijst op. De wijze waarop belangstellende bedrijven deze wensenlijst invulling gaven woog mee in de kans de wegverbredingsopdracht binnen te halen.

Heijmans ging een stap verder dan het minimaliseren van de natuuraantasting, zegt Jan Willem Burgmans, teamleider Landschap & Ecologie. ‘We wilden de natuur langs de snelweg verbeteren en het leefgebied van de bedreigde soorten vergroten.’ Heijmans werkte van begin af aan samen met gespecialiseerde (natuur)organisaties. Vanwege de omvang van de maatregelen was medewerking van andere grondeigenaren nodig, ook voor beheer van het gebied. Daarvoor is een convenant opgesteld.

Heijmans blijft de weg en de natuurvoorzieningen tot 2032 beheren. Burgmans: ‘Tot die tijd monitoren we de genomen natuurmaatregelen en proberen we inzicht te krijgen in hun effectiviteit. Zo nodig kunnen we meteen ingrijpen en bijsturen.’

Energieleverend

Heijmans is een van de grootste bouwbedrijven van Nederland. Het bedrijf wil dat in 2020 alle gebouwen, wegen en tunnels die het bouwt energieleverend zijn, met energieneutraliteit als ondergrens. Voor woningen is dat al mogelijk, voor infrastructuur ligt er nog een uitdaging. Ook moeten alle bouwproducten volledig recyclebaar zijn en ruimtelijke kwaliteit toevoegen.

 

meer praktijk

Closing the Loop wint Circular Award 2018

De Circular Award 2018 is gewonnen door Closing the Loop. Het bedrijf heeft meer dan 2 miljoen telefoons gerecyclet en werd door de jury geroemd door zijn sluitende businesscase. De award werd uitgereikt door Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees meer

Arla Foods wil voedselverspilling terugdringen

Arla Foods en de Europese Federatie van Voedselbanken (FEBA) hebben een overeenkomst getekend om overtollige producten te doneren via de partners van het FEBA-netwerk in Europa. De overeenkomst formaliseert en bouwt voort op de reeds bestaande partnerschappen tussen Arla Foods

Lees meer