Bedrijven en natuurlijk kapitaal

Bedrijven zijn onlosmakelijk verbonden met natuurlijk kapitaal. Hoe?


Kansen

Infographic kansen

Bedrijven hebben veel te winnen bij het in kaart brengen van hun impact op natuurlijk kapitaal, en hun afhankelijkheid ervan. Het zorgt voor inzicht in risico’s en kansen. In welke mate is mijn bedrijf, direct of in de keten, afhankelijk van goede kwaliteit lucht, water of bodem? Welke grondstoffen gebruik ik? Waar komen ze vandaan en wie zijn de leveranciers?

Dit soort kennis maakt het mogelijk tijdig maatregelen te nemen. Kennis van de eigen ecologische voetafdruk is ook nodig om de reputatie van een bedrijf te managen, zodat het niet wordt overvallen door negatieve publiciteit. Wie geïnformeerd is, kan betere besluiten nemen. Om te vergroenen moeten bedrijven vernieuwen. Innovatie opent de deur naar verduurzaming en naar nieuwe marktkansen. Koplopers behalen een competitief voordeel. Zij kunnen bijvoorbeeld hun kosten verlagen, en slimme producten ontwikkelen op basis van oplossingen uit de natuur. Zij kunnen ook tijdig inspelen op een veranderende marktvraag, als gevolg van steeds kritischer wordende consumenten.

Risico’s

Onze economie dreigt vast te lopen op de fysieke grenzen van onze planeet. Dat heeft alles te maken met menselijk handelen: we gebruiken simpelweg meer natuurlijke hulpbronnen dan de aarde kan herstellen. Dat leidt tot ontbossing, waterschaarste, uitstervende diersoorten en afnemende kwaliteit van landbouwgronden.

Het natuurlijk kapitaal – en de goederen en diensten die het levert – vormt het fundament van de economie. De aantasting ervan vormt een bedrijfseconomisch risico. Denk bijvoorbeeld aan de grote gevolgen van klimaatverandering. Of aan het schaarser worden van grondstoffen. Ook groeit het gevaar dat diensten die de natuur tot nu toe gratis levert steeds meer geld gaan kosten. Denk aan bestuiving door bijen, waterzuivering, bodemvruchtbaarheid of natuurlijke plaagbestrijding.

De behoefte om stappen te zetten richting een duurzame economie neemt toe. Bedrijven die een negatieve voetafdruk in de natuur achter laten lopen meer risico. Dat heeft gevolgen voor investeringen, kredieten en beleggingen. Daarom is het verstandig voor ondernemers om hun negatieve impact te reduceren tot nul. Of zelfs om te buigen naar een positieve impact. Dit wordt de nieuwe norm.

Afhankelijkheden en impacts

 

Infographic impacts en afhankelijkheid

Afhankelijkheid
Bedrijven zijn voor hun productieproces afhankelijk van de natuur, en de diensten die deze levert. Direct of indirect. De mate van deze afhankelijkheid verschilt van bedrijf tot bedrijf en kan zelfs per bedrijfsonderdeel verschillen.

Bedrijven zijn zich lang niet altijd bewust van deze afhankelijkheid. Bijvoorbeeld omdat de leveringszekerheid van grondstoffen (nog) niet ter discussie staat, en de afname van diensten nog niet voelbaar  is. Deze situatie verandert echter snel. Daarom is het voor ondernemers belangrijk te weten wat hun relatie met natuurlijk kapitaal is, en waar zich risico’s kunnen voordoen.

Impact
Bedrijven hebben ook op diverse manier impacts op natuurlijk kapitaal. Bijvoorbeeld via emissies naar bodem, water of lucht, door landgebruik en door het gebruik van natuurlijke grondstoffen zoals water, hout en landbouwproducten. Het kan gaan om impact door uw eigen bedrijf, maar ook door uw toeleveranciers.

Via het milieuzorgbeleid besteedt u waarschijnlijk al aandacht aan het verminderen van afval, emissies en het water- en energieverbruik. Wanneer u weet hoe uw activiteiten raken aan natuurlijk kapitaal (hier en in de keten), dan kunt u de milieudruk van uw activiteiten verder verminderen. En mogelijk zelfs een positieve bijdrage leveren. Dit is niet alleen positief voor de natuur, maar biedt ook kansen voor uw bedrijf.